ALGEMENE VOORWAARDEN CREWMATCH VOF - OPDRACHTGEVER

Algemene Voorwaarden van CrewMatch VOF gevestigd en kantoorhoudende te Wormerveer.

Inleiding
Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CrewMatch VOF
CrewMatch VOF is een arbeidsbemiddelingsbureau, speciaal gericht op de horeca. CrewMatch VOF gaat voor opdrachtgevers op zoek naar geschikt personeel voor de opdrachtgever. Crewmatch vindt binnen haar netwerk een match die vervolgens als opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten op opdrachtbasis.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
CrewMatch VOF: het arbeidsbemiddelingsbureau.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van CrewMatch VOF.
Opdrachtnemer: diegene die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen CrewMatch VOF en een opdrachtgever tot het verrichten van de in de inleiding genoemde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van CrewMatch VOF en op iedere overeenkomst alsmede op de daaruit voortvloeiende diensten van welke
aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is
afgeweken.
De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt
geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met CrewMatch VOF gesloten overeenkomst in te stemmen.
Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden
slechts als een uitnodiging aan de opdrachtgever tot het verstrekken van een opdracht.
Crewmatch VOF is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige
bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Duur en totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst van opdracht komt tot stand na het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht welke wordt gevolgd door een schriftelijke opdrachtbevestiging
De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
i) óf voor een vaste periode;
ii) óf voor een bepaalbare periode;
iii) óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De overeenkomst van opdracht vangt aan op de in de in de overeenkomst van opdracht genoemde datum en eindigt op de dag waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

In de overeenkomst van opdracht wordt, indien de overeenkomst voor bepaalde tijd zal zijn, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door Crewmatch VOF wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan Crewmatch VOF verschuldigde honorarium opgenomen.

Artikel 4. Honorarium, (reis)kosten
Crewmatch VOF hanteert een tarief voor de werkzaamheden van opdrachtnemers welke is vastgelegd in de overeenkomst van opdracht tussen Crewmatch VOF en de opdrachtgever.
2. Indien de opdrachtnemer reiskosten maakt brengt Crewmatch €0,30 per kilometer in rekening bij de opdrachtgever.
Indien de opdrachtnemer parkeerkosten maakt worden deze doorbelast aan opdrachtnemer.
De door de opdrachtgever aan Crewmatch VOF verschuldigde kosten bestaan uit de werkelijk gedraaide uren van de opdrachtnemer.

Artikel 5. Werktijden en rusttijden
De werktijden en de rusttijden van de opdrachtnemer zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de opdrachtnemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de opdrachtnemer de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt. Dit met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is om voor opdrachtnemers van CrewMatch VOF een afwijkend rooster op te stellen nadat zij dit met CrewMatch VOF schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan CrewMatch VOF werken voor de opdrachtgever
bevrijdend.
Opdrachtgever dient facturen van CrewMatch VOF binnen 14 dagen te voldoen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting of verrekening.
Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan
opdrachtnemer zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks
geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen CrewMatch VOF niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van
de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan CrewMatch VOF kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem
verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van
rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente
van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het
bruto factuurbedrag aan CrewMatch VOF verschuldigd.
Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder
begrepen, die CrewMatch VOF moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de
betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten van CrewMatch VOF, te berekenen over het te incasseren
bedrag, worden met een minimum van €500,- vastgesteld op ten minste 15% van de
hoofdsom.

Artikel 7. Klachten
CrewMatch VOF zal de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoeren met de grootste
zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven.
Klachten over de wijze waarop CrewMatch VOF de overeenkomst met de opdrachtgever
uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week aan CrewMatch VOF te
worden gemeld.
Indien tijdig en correct wordt geklaagd, zal CrewMatch VOF het nodige verrichten teneinde alsnog naar behoren na te komen.
Door voldoening aan deze verplichting zal CrewMatch VOF jegens de opdrachtgever volledig zijn gekweten en is zij niet tot enige verdere (schadevergoedings-) verplichting gehouden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Behoudens het met inachtneming van het in het vorige artikel bepaalde is CrewMatch VOF
niet aansprakelijk voor schade, die de opdrachtgever dan wel een derde mochten lijden als
gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door CrewMatch VOF, noch op grond van de
wet noch uit hoofde van de overeenkomst.
In het bijzonder is CrewMatch VOF niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen en/of nalaten van enige (rechts)persoon die het bij de uitvoering van de
overeenkomst betrekt.
2a. CrewMatch VOF is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Opdrachtnemers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.
Eventuele aansprakelijkheid van CrewMatch VOF voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 20% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is CrewMatch VOF nimmer aansprakelijk.
De opdrachtgever dient CrewMatch VOF te vrijwaren van eventuele vorderingen van de
opdrachtnemer of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel
geleden door/door toedoen van die opdrachtnemer of derden.
De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te
vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Crewmatch VOF en/of
diens geïntroduceerde opdrachtnemer.
CrewMatch VOF heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele
schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van CrewMatch VOF. maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
Indien de opdrachtgever in strijd met deze algemene voorwaarden handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal CrewMatch VOF ter zake vrijwaren.

Artikel 9. Beëindiging en ontbinding
Beëindiging
Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht opzeggen:
Wegens gewichtige redenen. Er moet dan sprake zijn van veranderingen in de omstandigheden die zo zwaar wegen dat de opdracht snel moet eindigen.
Als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en deze niet eindigt door volbrenging.
Ontbinding
Als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te
voldoen, is CrewMatch VOF -naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden,
niet echter dan nadat de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is CrewMatch VOF gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn
vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)
surséance van betaling wordt verleend;
de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard;
de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
Bedragen die CrewMatch VOF vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan hem verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10. Overmacht
In geval van overmacht van CrewMatch VOF zullen zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder
overmacht wordt verstaan elke van de wil van CrewMatch VOF onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
Zodra zich bij CrewMatch VOF een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel
bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:
werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie
en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische
communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming,
aardbeving en andere natuurrampen, alsmede enig tekort aan opdrachtnemers, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte.
Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De
opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door
hem aan CrewMatch VOF verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan CrewMatch VOF te betalen.
CrewMatch VOF is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 4 van dit artikel bedoeld.

Artikel 11. Persoonsgegevens van de Opdrachtnemer
Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Opdrachtnemer, die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 12. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, te maken ten aanzien van de opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart de CrewMatch VOF voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 13. Geschillen
Op de overeenkomst en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is
uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener
rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het
arrondissement waarbinnen Crewmatch VOF is gevestigd.